Puheenvuoroni aluevaltuustossa 22.6.2022

Käytin tänään aluevaltuuston kevät puolen viimeisessä kokouksessa oheisen puheenvuoron koskien hyvinvointikertomusta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kokouksen seuraajat.

Meille on nyt tuotu tiedoksi varsinaissuomen alueellinen hyvinvointikertomus, kiitos siitä valmistelijoille. Hyvinvointikertomus on meille jokaiselle valtuutetulle tärkeä tietopaketti. Muutamia poimintoja haluausin nostaa.

Sote-uudistuksessa on erityisesti haluttu kiinnittää huomiota eriarvoisuuden ehkäisyyn. Huono-osaisuus kasautuu epätasaisesti ja siirtyy sukupolvelta toiselle. Pitkäaikaistyöttömyys ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen ovat usein yhteydessä huono-osaisuuteen. Huono-osaisuus on jakautunut myös Varsinais-Suomen alueella epätasaisesti. Vaikka menetettyjen elinvuosien kehitys on muutoin ollut laskusuunnassa Varsinais-Suomessa, alimmassa tuloviidenneksessä naisten alkoholiperäiset kuolemat ovat lisääntyneet. Menetettyjen elinvuosien kasvu pienituloisten naisten keskuudessa kertoo terveyden epätasa-arvosta.

Lasten ja nuorten hyvinvointia on kuvattu kattavasti eri indikaattorein, jotka kertovat niin ikään sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien polarisaatiosta. Ahdistuneisuus ja masennusoireilu sekä koulu-uupumus ovat jyrkässä nousussa. Yläkouluikäisistä 9% ei ole saanut tukea koulukuraattorilta ja 15% kokee kouluterveydenhoitajalta saadun tuen riittämättömäksi. Kertomuksen mukaan lapsiperheköyhyys vaikuttaa myös negatiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin altistaen köyhyydessä elävät lapset kaltoinkohtelulle, koulukiusaamiselle sekä syrjäytymiselle.

Alkoholisairaudet ja ylipaino heikentävät työikäisten terveyttä, eivätkä nämä riskitekijät valitettavasti häviä iän karttuessa. Yli 75-vuotiaiden ryhmässä elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus on alle puolet väestöstä, tässä merkittävinä tekijöinä ovat yksinäisyys ja siihen kytkeytyvä toimintakyvyn ja muistitoimintojen heikkeneminen. Myös tässä ikäryhmässä liian vähäinen liikkuminen ja liiallinen alkoholin käyttö ovat merkittävässä roolissa. 10 % yli 75 vuotiaista koki etteivät saa riittävää tukea huolehtiakseen itsestään. Vain 64 %:ssa varsinais-suomen kunnista on käytössä ikääntyneiden ravitsemussuosituksen palveluohjauksessa.

Eniten palvelutarvetta, kuluja ja hyvinvoinnin alenemista sosiaalityön asiakkaiden keskuudessa koettiin aiheutuvan puutteellisista asumispalveluista ja asunnoista, liian pienestä ja byrokraattisesta perusturvasta, velkaongelmista ja mielenterveyspalveluiden vastaamattomuudesta palvelutarpeisiin. 1 tuhannesta varsinaissuomalaisesta on asunnoton ja 2,2 prosenttia elää toimeentulotuella, joka ei useinkaan riitä kattamaan edes perustarpeita.

Hyvät valtuutetut, Aluevaltuuston tulee jatkossa huolehtia siitä, että näitä hyvinvointieroja pystytään kuromaan umpeen. Palveluverkkoa tarkastellessa tulee kiinittää erityistä huomiota palveluiden saatavuuteen niillä alueilla, joissa huono-osaisuutta on paljon. Tukitoimia on voitava kohdentaa siten, että tuetaan ja tavoitetaan kaikkein hauraimmassa asemassa ja suurimassa riskissä olevia. Huono-osaisilla ei ole käytössään yksityistä työterveyshuoltoa tai sairasvakuutusta, jolla hankkia itselleen palveluita. Huono-osaiset joutuvat valitsemaan ostavatko pienistä tuloistaan ruokaa vai lääkkeitä. Ne teot, joilla me päättäjät voimme ehkäistä huono-osaisuuden kasvua ja periytymistä sukupolvelta toiselle ja sitä kautta kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja väestössämme vaihtelevat pienistä yksityiskohdista aina suuriin strategisiin linjauksiin. Pystyäksemme vastaamaan eriarvoisuudesta kumpuavaan palvelutarpeeseen meidän on varmistettava, että perusterveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu ja että puhelin palveluihin saa yhteyden viiveettä. Asiakasmaksut eivät saa nousta kenellekään esteeksi palveluiden piiriin hakeutumiselle. Päihdehuollon jonot on purettava ja sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät pystyttävä rajaamaan siten, että työn määrä pysyy inhimillisyyden rajoissa. Meidän tulee pitää lupauksemme avun piiriin pääsystä matalalla kynnyksellä, tämä koskee etenkin lapsia ja nuoria.

Kiitos.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *